Diardia palliata Redtenbacher, 1908
 
female: head and thorax, lateral view of Diardia palliata (holotype)

Source: Paul Brock's photos, copyright NMW, Vienna